تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد پلاک خوان

با کمک این ویژگی امکان خواندن پلاک تمامی ماشین های عبوری از مقابل دوربین وجود دارد. بعد از هر بار پلاک خوانی رخدادی همراه با متن پلاک در سیستم ذخیره میشود. برای کاربرد های پلاک خوانی جاده‌ای و یا مدیریت پارکینگ توصیه میشود که از نرم افزار های اختصاصی برای این منظور استفاده نمایید.

پخش ویدیو

برای خواندن و ثبت پلاک خودرو ها در ورودی و خروجی معابر، باسکول ها و سایر مکان هایی که ثبت پلاک از اهمیت برخوردار است میتوان از این ویژگی استفاده نمود.