تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد سرعت غیر مجاز

در نرم افزار تحلیل ویدئو سفیر با کالیبره کردن دوربین امکان محاسبه سرعت لحظه ای اشیا با خطای کمتر از 10 درصد وجود دارد. پس از کالیبره کردن دوربین امکان فعال کردن رخداد های سرعت غیر مجاز برای تعیین حداقل و حداکثر سرعت مجاز وجود دارد. در صورتی که شی ای با سرعتی خارج از این محدوده از مقابل دوربین عبور نماید آلارم داده خواهد شد.

پخش ویدیو

از این ویژگی میتوان برای تشخیص حرکت آرام و خطر ساز در جاده ها و یا عبور با سرعت زیاد از معابر، تشخیص سرعت حرکت بالای خودروها در سایت های صنعتی، معدنی و یا ساختمانی استفاده کرد.