تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد تشخیص توقف

این ویژگی به شما امکان تشخیص توقف اشیا در کلاس های مختلف را میدهد. به این صورت که با تنظیم زمان توقف برای اعلام آلارم میتوانید مشخص کنید که چه کلاس شی ای بعد از چه میزان توقف به عنوان آلارم توقف اعلام شود.

پخش ویدیو

تشخیص توقف در ضمینه های مختلف مثل تشخیص توقف خودرو در منطقه حادثه ساز، پارک غیر مجاز ، توقف انسان در زمان قرارگیری مقابل ویترین، توقف خودرو یا انسان در نزدیکی فنس و تهیه گزارش های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.