تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد داده‌های ترافیکی

در نرم افزار تحلیل ویدئو سفیر امکان ثبت وضعیت ترافیکی راه به صورت لحظه‌ای و ایجاد گزارشات متنوع از این داده ها وجود دارد. داده هایی از قبیل سرعت متوسط خودروها، متوسط سطح ترافیک و متوسط خودرو همزمان توسط نرم افزار ثبت میگردد و امکان گزارش گیری از ای داده‌ها در بازه‌های مختلف زمانی وجود دارد.

پخش ویدیو

با استفاده از این ویژگی امکان رصد متغیرهای ترافیکی برای بهبود تصمیم گیری و مهندسی ترافیک وجود دارد.