تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد تغییر سطح ترافیک

با استفاده از این ویژگی امکان مانیتور تغییرات سطح ترافیک در چهار سطح سنگین، نیمه سنگین، روان و بدون ترافیک وجود دارد. به کمک این نرم افزار امکان کالیبره کردن دوربین برای تشخیص سطح ترافیک در معابر و زاویه دوربین های مختلف وجود دارد. هنگام تغییر سطح ترافیک رخدادی ثبت و به اپراتور آلارم مربوط داده میشود.

پخش ویدیو

از این ویژگی برای تشخیص سطح ترافیک در معابر مختلف و بهبود زمان مسیریابی و مدیریت شهری و برون شهری میتوان استفاده کرد. یکی دیگر از موارد استفاده این ویژگی کنترل میزان صف در ورودی های مختلف میباشد.