تحلیل ویدئو سفیر

تحلیل برخط رخدادهای متنوع با پلتفرم تحلیل ویدئو سفیر

رخداد کنترل جهت حرکت

با استفاده از این ویژگی امکان تعریف محدوده زاویه غیر مجاز برای جهت حرکت وجود دارد و در صورت حرکت اشیا در جهت غیر مجاز آلارم داده خواهد شد. برای نمونه برای تشخیص حرکت خلاف جهت در جاده ها میتوان از این ویژگی استفاده کرد. 

پخش ویدیو

کنترل جهت حرکت را میتوان برای تشخیص حرکت خلاف جهت در جاده ها، معابر یک طرفه، تشخیص جهت حرکت نادرست انسان ها و نزدیک شدن به محدوده های خطرناک و یا تشخیص جهت حرکت اشتباه بر اساس نوع کلاس شی به کار برد.