با استفاده از تحلیل ویدئو سفیر در آزاد راه تهران شمال زمان پاسخ اپراتورها به رخدادها بسیار کاهش پیدا کرده و باعث جلوگیری از بسیاری حوادث جاده ای شده است.